Now Loading...
 • No.1

 • No.2

 • No.3

 • No.4

 • No.5

 • No.6

 • No.7

 • No.8

 • No.9

 • No.10

 • No.11

 • No.12

 • No.13

 • No.14

 • No.15

 • No.16

 • No.17

 • No.18

 • No.19

 • No.20

 • No.21

 • No.22

 • No.23

 • No.24

 • No.25

 • No.26

 • No.27

 • No.28

 • No.29

 • No.30

 • No.31

 • No.32

 • No.33

 • No.34

 • No.35

 • No.36

 • No.37

 • No.38

 • No.39

 • No.40

 • No.41

 • No.42

 • No.43

 • No.44

 • No.45

 • No.46

 • No.47

 • No.48

 • No.49

 • No.50

 • No.51

 • No.52

 • No.53

 • No.54

 • No.55

 • No.56

 • No.57

 • No.58

 • No.59

 • No.60

 • No.61

 • No.62

 • No.63

 • No.64

 • No.65

 • No.66

 • No.67

 • No.68

 • No.69

 • No.70

 • No.71

 • No.72

 • No.73

 • No.74

 • No.75

 • No.76

 • No.77

 • No.78

 • No.79

 • No.80

 • No.81

 • No.82

 • No.83

 • No.84

 • No.85

 • No.86

 • No.87

 • No.88

 • No.89

 • No.90

 • No.91

 • No.92

 • No.93

 • No.94

 • No.95

 • No.96

 • No.97

 • No.98

 • No.99

 • No.100

 • No.101

 • No.102

 • No.103

 • No.104

 • No.105

 • No.106

 • No.107

 • No.108

 • No.109

 • No.110

 • No.111

 • No.112

 • No.113

 • No.114

 • No.115

 • No.116

 • No.117

 • No.118

 • No.119

 • No.120

 • No.121

 • No.122

 • No.123

 • No.124

 • No.125

 • No.126

 • No.127

 • No.128

 • No.129

 • No.130

 • No.131

 • No.132

 • No.133

 • No.134

 • No.135

 • No.136

 • No.137

 • No.138

 • No.139

 • No.140

 • No.141

 • No.142

 • No.143

 • No.144

 • No.145

 • No.146

 • No.147

 • No.148

 • No.149

 • No.150

 • No.151

 • No.152

 • No.153

 • No.154

 • No.155

 • No.156

 • No.157

 • No.158

 • No.159

 • No.160

 • No.161

 • No.162

 • No.163

 • No.164

 • No.165

 • No.166

 • No.167

 • No.168

 • No.169

 • No.170

 • No.171

 • No.172

 • No.173

 • No.174

 • No.175

 • No.176

 • No.177

 • No.178

 • No.179

 • No.180

 • No.181

 • No.182

 • No.183

 • No.184

 • No.185

 • No.186

 • No.187

 • No.188

 • No.189

 • No.190

 • No.191

 • No.192

 • No.193

 • No.194

 • No.195

 • No.196

 • No.197

 • No.198

 • No.199

 • No.200

 • No.201

 • No.202

 • No.203

 • No.204

 • No.205

 • No.206

 • No.207

 • No.208

 • No.209

 • No.210

 • No.211

 • No.212

 • No.213

 • No.214

 • No.215

 • No.216

 • No.217

 • No.218

 • No.219

 • No.220

 • No.221

 • No.222

 • No.223

 • No.224

 • No.225

 • No.226

 • No.227

 • No.228

 • No.229

 • No.230

 • No.231

 • No.232

 • No.233

 • No.234

 • No.235

 • No.236

 • No.237

 • No.238

 • No.239

 • No.240

 • No.241

 • No.242

 • No.243

 • No.244

 • No.245

 • No.246

 • No.247

 • No.248

 • No.249

 • No.250

 • No.251

 • No.252

 • No.253

 • No.254

 • No.255

 • No.256

 • No.257

 • No.258

 • No.259

 • No.260

 • No.261

 • No.262

 • No.263

 • No.264

 • No.265

 • No.266

 • No.267

 • No.268

 • No.269

 • No.270

 • No.271

 • No.272

 • No.273

 • No.274

 • No.275

 • No.276

 • No.277

 • No.278

 • No.279

 • No.280

 • No.281

 • No.282

 • No.283

 • No.284

 • No.285

 • No.286

 • No.287

 • No.288

 • No.289

 • No.290

 • No.291

 • No.292

 • No.293

 • No.294

 • No.295

 • No.296

 • No.297

 • No.298

 • No.299

 • No.300

 • No.301

 • No.302

 • No.303

 • No.304

 • No.305

 • No.306

 • No.307

 • No.308

 • No.309

 • No.310

 • No.311

 • No.312

 • No.313

 • No.314

 • No.315

 • No.316

 • No.317

 • No.318

 • No.319

 • No.320

 • No.321

 • No.322

 • No.323

 • No.324

 • No.325

 • No.326

 • No.327

 • No.328

 • No.329

 • No.330

 • No.331

 • No.332

 • No.333

 • No.334

 • No.335

 • No.336

 • No.337

 • No.338

 • No.339

 • No.340

 • No.341

 • No.342

 • No.343

 • No.344

 • No.345

 • No.346

 • No.347

 • No.348

 • No.349

 • No.350

 • No.351

 • No.352

 • No.353

 • No.354

 • No.355

 • No.356

 • No.357

 • No.358

 • No.359

 • No.360

 • No.361

 • No.362

 • No.363

 • No.364

 • No.365

 • No.366

 • No.367

 • No.368

 • No.369

 • No.370

 • No.371

 • No.372

 • No.373

 • No.374

 • No.375

 • No.376

 • No.377

 • No.378

 • No.379

 • No.380

 • No.381

 • No.382

 • No.383

 • No.384

 • No.385

 • No.386

 • No.387

 • No.388

 • No.389

 • No.390

 • No.391

 • No.392

 • No.393

 • No.394

 • No.395

 • No.396

 • No.397

 • No.398

 • No.399

 • No.400

 • No.401

 • No.402

 • No.403

 • No.404

 • No.405

 • No.406

 • No.407

 • No.408

 • No.409

 • No.410

 • No.411

 • No.412

 • No.413

 • No.414

 • No.415

 • No.416

 • No.417

 • No.418

 • No.419

 • No.420

 • No.421

 • No.422

 • No.423

 • No.424

 • No.425

 • No.426

 • No.427

 • No.428

 • No.429

 • No.430

 • No.431

 • No.432

 • No.433

 • No.434

 • No.435

 • No.436

 • No.437

 • No.438

 • No.439

 • No.440

 • No.441

 • No.442

 • No.443

 • No.444

 • No.445

 • No.446

 • No.447

 • No.448

 • No.449

 • No.450

 • No.451

 • No.452

 • No.453

 • No.454

 • No.455

 • No.456

 • No.457

 • No.458

 • No.459

 • No.460

 • No.461

 • No.462

 • No.463

 • No.464

 • No.465

 • No.466

 • No.467

 • No.468

 • No.469

 • No.470

 • No.471

 • No.472

 • No.473

 • No.474

 • No.475

 • No.476

 • No.477

 • No.478

 • No.479

 • No.480

 • No.481

 • No.482

 • No.483

 • No.484

 • No.485

 • No.486

 • No.487

 • No.488

 • No.489

 • No.490

 • No.491

 • No.492

 • No.493

 • No.494

 • No.495

 • No.496

 • No.497

 • No.498

 • No.499

 • No.500

 • No.501

 • No.502

 • No.503

 • No.504

 • No.505

 • No.506

 • No.507

 • No.508

 • No.509

 • No.510

 • No.511

 • No.512

 • No.513

 • No.514

 • No.515

 • No.516

 • No.517

 • No.518

 • No.519

 • No.520

 • No.521

 • No.522

 • No.523

 • No.524

 • No.525

 • No.526

 • No.527

 • No.528

 • No.529

 • No.530

 • No.531

 • No.532

 • No.533

 • No.534

 • No.535

 • No.536

 • No.537

 • No.538

 • No.539

 • No.540

 • No.541

 • No.542

 • No.543

 • No.544

 • No.545

 • No.546

 • No.547

 • No.548

 • No.549

 • No.550

 • No.551

 • No.552

 • No.553

 • No.554

 • No.555

 • No.556

 • No.557

 • No.558

 • No.559

 • No.560

 • No.561

 • No.562

 • No.563

 • No.564

 • No.565

 • No.566

 • No.567

 • No.568

 • No.569

 • No.570

 • No.571

 • No.572

 • No.573

 • No.574

 • No.575

 • No.576

 • No.577

 • No.578

 • No.579

 • No.580

 • No.581

 • No.582

 • No.583

 • No.584

 • No.585

 • No.586

 • No.587

 • No.588

 • No.589

 • No.590

 • No.591

 • No.592

 • No.593

 • No.594

 • No.595

 • No.596

 • No.597

 • No.598

 • No.599

 • No.600

 • No.601

 • No.602

 • No.603

 • No.604

 • No.605

 • No.606

 • No.607

 • No.608

 • No.609

 • No.610

 • No.611

 • No.612

 • No.613

 • No.614

 • No.615

 • No.616

 • No.617

 • No.618

 • No.619

 • No.620

 • No.621

 • No.622

 • No.623

 • No.624

 • No.625

 • No.626

 • No.627

 • No.628

 • No.629

 • No.630

 • No.631

 • No.632

 • No.633

 • No.634

 • No.635

 • No.636

 • No.637

 • No.638

 • No.639

 • No.640

 • No.641

 • No.642

 • No.643

 • No.644

 • No.645

 • No.646

 • No.647

 • No.648

 • No.649

 • No.650

 • No.651

 • No.652

 • No.653

 • No.654

 • No.655

 • No.656

 • No.657

 • No.658

 • No.659

 • No.660

 • No.661

 • No.662

 • No.663

 • No.664

 • No.665

 • No.666

 • No.667

 • No.668

 • No.669

 • No.670

 • No.671

 • No.672

 • No.673

 • No.674

 • No.675

 • No.676

 • No.677

 • No.678

 • No.679

 • No.680

 • No.681

 • No.682

 • No.683

 • No.684

 • No.685

 • No.686

 • No.687

 • No.688

 • No.689

 • No.690

 • No.691

 • No.692

 • No.693

 • No.694

 • No.695

 • No.696

 • No.697

 • No.698

 • No.699

 • No.700

 • No.701

 • No.702

 • No.703

 • No.704

 • No.705

 • No.706

 • No.707

 • No.708

 • No.709

 • No.710

 • No.711

 • No.712

 • No.713

 • No.714

 • No.715

 • No.716

 • No.717

 • No.718

 • No.719

 • No.720

 • No.721

 • No.722

 • No.723

 • No.724

 • No.725

 • No.726

 • No.727

 • No.728

 • No.729

 • No.730

 • No.731

 • No.732

 • No.733

 • No.734

 • No.735

 • No.736

 • No.737

 • No.738

 • No.739

 • No.740

 • No.741

 • No.742

 • No.743

 • No.744

 • No.745

 • No.746

 • No.747

 • No.748

 • No.749

 • No.750

 • No.751

 • No.752

 • No.753

 • No.754

 • No.755

 • No.756

 • No.757

 • No.758

 • No.759

 • No.760

 • No.761

 • No.762

 • No.763

 • No.764

 • No.765

 • No.766

 • No.767

 • No.768

 • No.769

 • No.770

 • No.771

 • No.772

 • No.773

 • No.774

 • No.775

 • No.776

 • No.777

 • No.778

 • No.779

 • No.780

 • No.781

 • No.782

 • No.783

 • No.784

 • No.785

 • No.786

 • No.787

 • No.788

 • No.789

 • No.790

 • No.791

 • No.792

 • No.793

 • No.794

 • No.795

 • No.796

 • No.797

 • No.798

 • No.799

 • No.800

 • No.801

 • No.802

 • No.803

 • No.804

 • No.805

 • No.806

 • No.807

 • No.808

 • No.809

 • No.810

 • No.811

 • No.812

 • No.813

 • No.814

 • No.815

 • No.816

 • No.817

 • No.818

 • No.819

 • No.820

 • No.821

 • No.822

 • No.823

 • No.824

 • No.825

 • No.826

 • No.827

 • No.828

 • No.829

 • No.830

 • No.831

 • No.832

 • No.833

 • No.834

 • No.835

 • No.836

 • No.837

 • No.838

 • No.839

 • No.840

 • No.841

 • No.842

 • No.843

 • No.844

 • No.845

 • No.846

 • No.847

 • No.848

 • No.849

 • No.850

 • No.851

 • No.852

 • No.853

 • No.854

 • No.855

 • No.856

 • No.857

 • No.858

 • No.859

 • No.860

 • No.861

 • No.862

 • No.863

 • No.864

 • No.865

 • No.866

 • No.867

 • No.868

 • No.869

 • No.870

 • No.871

 • No.872

 • No.873

 • No.874

 • No.875

 • No.876

 • No.877

 • No.878

 • No.879

 • No.880

 • No.881

 • No.882

 • No.883

 • No.884

 • No.885

 • No.886

 • No.887

 • No.888

 • No.889

 • No.890

 • No.891

 • No.892

 • No.893

 • No.894

 • No.895

 • No.896

 • No.897

 • No.898

 • No.899

 • No.900

 • No.901

 • No.902

 • No.903

 • No.904

 • No.905

 • No.906

 • No.907

 • No.908

 • No.909

 • No.910

 • No.911

 • No.912

 • No.913

 • No.914

 • No.915

 • No.916

 • No.917

 • No.918

 • No.919

 • No.920

 • No.921

 • No.922

 • No.923

 • No.924

 • No.925

 • No.926

 • No.927

 • No.928

 • No.929

 • No.930

 • No.931

 • No.932

 • No.933

 • No.934

 • No.935

 • No.936

 • No.937

 • No.938

 • No.939

 • No.940

 • No.941

 • No.942

 • No.943

 • No.944

 • No.945

 • No.946

 • No.947

 • No.948

 • No.949

 • No.950

 • No.951

 • No.952

 • No.953

 • No.954

 • No.955

 • No.956

 • No.957

 • No.958

 • No.959

 • No.960

 • No.961

 • No.962

 • No.963

 • No.964

 • No.965

 • No.966

 • No.967

 • No.968

 • No.969

 • No.970

 • No.971

 • No.972

 • No.973

 • No.974

 • No.975

 • No.976

 • No.977

 • No.978

 • No.979

 • No.980

 • No.981

 • No.982

 • No.983

 • No.984

 • No.985

 • No.986

 • No.987

 • No.988

 • No.989

 • No.990

 • No.991

 • No.992

 • No.993

 • No.994

 • No.995

 • No.996

 • No.997

 • No.998

 • No.999

 • No.1000

 • No.1001

 • No.1002

 • No.1003

 • No.1004

 • No.1005

 • No.1006

 • No.1007

 • No.1008

 • No.1009

 • No.1010

 • No.1011

 • No.1012

 • No.1013

 • No.1014

 • No.1015

 • No.1016

 • No.1017

 • No.1018

 • No.1019

 • No.1020

 • No.1021

 • No.1022

 • No.1023

 • No.1024

 • No.1025

 • No.1026

 • No.1027

 • No.1028

 • No.1029

 • No.1030

 • No.1031

 • No.1032

 • No.1033

 • No.1034

 • No.1035

 • No.1036

 • No.1037

 • No.1038

 • No.1039

 • No.1040

 • No.1041

 • No.1042

 • No.1043

 • No.1044

 • No.1045

 • No.1046

 • No.1047

 • No.1048

 • No.1049

 • No.1050

 • No.1051

 • No.1052

 • No.1053

 • No.1054

 • No.1055

 • No.1056

 • No.1057

 • No.1058

 • No.1059

 • No.1060

 • No.1061

 • No.1062

 • No.1063

 • No.1064

 • No.1065

 • No.1066

 • No.1067

 • No.1068

 • No.1352

 • No.1405

 • No.1453

 • No.1455

 • No.1503

 • No.1521

 • No.1538

 • No.1597

 • No.1660

 • No.1673

 • No.3015

 • No.3016

 • No.3017

 • No.3018

 • No.3019

 • No.3020

 • No.3021

 • No.3022

 • No.3023

 • No.3024

 • No.3025

 • No.3026

 • No.3027

 • No.3028

 • No.3029

 • No.3030

 • No.3031

 • No.3032

 • No.3033

 • No.3034

 • No.3035

 • No.3036

 • No.3037

 • No.3038

 • No.3039

 • No.3040

 • No.3041

 • No.3042

 • No.3043

 • No.3044

 • No.3045

 • No.3046

 • No.3047

 • No.3048

 • No.3049

 • No.3050

 • No.3051

 • No.3052

 • No.3053

 • No.3054

 • No.3055

 • No.3056

 • No.3057

 • No.3058

 • No.3059

 • No.3060

 • No.3061

 • No.3062

 • No.3063

 • No.3064

 • No.3065

 • No.3066

 • No.3067

 • No.3068

 • No.3069

 • No.3070

 • No.3071

 • No.3072

 • No.3073

 • No.3074

 • No.3075

 • No.3076

 • No.3077

 • No.3078

 • No.3079

 • No.3080

 • No.3081

 • No.3082

 • No.3083

 • No.3084

 • No.3085

 • No.3086

 • No.3087

 • No.3088

 • No.3089

 • No.3090

 • No.3091

 • No.3092

 • No.3093

 • No.3094

 • No.3095

 • No.3096

 • No.3097

 • No.3098

 • No.3099

 • No.3100

 • No.3101

 • No.3102

 • No.3103

 • No.3104

 • No.3105

 • No.3106

 • No.3107

 • No.3108

 • No.3109

 • No.3110

 • No.3111

 • No.3112

 • No.3113

 • No.3114

 • No.3115

 • No.3116

 • No.3117

 • No.3118

 • No.3119

 • No.3120

 • No.3121

 • No.3122

 • No.3123

 • No.3124

 • No.3125

 • No.3126

 • No.3127

 • No.3128

 • No.3129

 • No.3130

 • No.3131

 • No.3132

 • No.3133

 • No.3134

 • No.3135

 • No.3136

 • No.3137

 • No.3138

 • No.3139

 • No.3140

 • No.3141

 • No.3142

 • No.3143

 • No.3144

 • No.3145

 • No.3146

 • No.3147

 • No.3148

 • No.3149

 • No.3150

 • No.3151

 • No.3152

 • No.3153

 • No.3154

 • No.3155

 • No.3156

 • No.3157

 • No.3158

 • No.3159

 • No.3160

 • No.3161

 • No.3162

 • No.3163

 • No.3164

 • No.3165

 • No.3166

 • No.3167

 • No.3168

 • No.3169

 • No.3170

 • No.3171

 • No.3172

 • No.3173

 • No.3174

 • No.3175

 • No.3176

 • No.3177

 • No.3178

 • No.3179

 • No.3180

 • No.3181

 • No.3182

 • No.3183

 • No.3184

 • No.3185

 • No.3186

 • No.3187

 • No.3188

 • No.3189

 • No.3190

 • No.3191

 • No.3192

 • No.3193

 • No.3194

 • No.3195

 • No.3196

 • No.3197

 • No.3198

 • No.3199

 • No.3200

 • No.3201

 • No.3202

 • No.3203

 • No.3204

 • No.3205

 • No.3206

 • No.3207

 • No.3208

 • No.3209

 • No.3210

 • No.3211

 • No.3212

 • No.3213

 • No.3214

 • No.3215

 • No.3216

 • No.3217

 • No.3218

 • No.3219

 • No.3220

 • No.3221

 • No.3222

 • No.3223

 • No.3224

 • No.3225

 • No.3226

 • No.3227

 • No.3228

 • No.3229

 • No.3230

 • No.3231

 • No.3232

 • No.3233

 • No.3234

 • No.3235

 • No.3236

 • No.3237

 • No.3238

 • No.3239

 • No.3240

 • No.3241

 • No.3242

 • No.3243

 • No.3244

 • No.3245

 • No.3246

 • No.3247

 • No.3248

 • No.3249

 • No.3250

 • No.3251

 • No.3252

 • No.3253

 • No.3254

 • No.3255

 • No.3256

 • No.3257

 • No.3258

 • No.3259

 • No.3260

 • No.3261

 • No.3262

 • No.3263

 • No.3264

 • No.3265

 • No.3266

 • No.3267

 • No.3268

 • No.3269

 • No.3270

 • No.3271

 • No.3272

 • No.3273

 • No.3274

 • No.3275

 • No.3276

 • No.3277

 • No.3278

 • No.3279

 • No.3280

 • No.3281

リターナー図鑑 Ver1.3.3

- VersionUp log -

2016.09.19 - Ver1.3.3
・不要な処理を削除して表示速度を改善。
・ちびキャラの表示ロジックを改善。

2016.08.21 - Ver1.3.2
・内部ロジック変更。(No.1200-3003までは進化等で使用されるNo.になるので表示されません。)

2014.11.30 - Ver1.3.1
・モーダルウィンドウを閉じた際、要素が残り続けてしまう問題を修正。
・一部レイアウトを変更。

2014.10.19 - Ver1.3.0
・PC、スマートフォンでレイアウトを変更。
・メニューを設置。
・その他調整。

2014.07.06 - Ver1.2.3
・ちびキャラが表示されない不具合を修正。
・一部レイアウトを変更。

2014.06.19 - Ver1.2.2
・一部レイアウトを変更。

2014.04.29(2) - Ver1.2.1
・IEブラウザで文字が正常に表示されない問題を修正。

2014.04.29 - Ver1.2
・全体的なレイアウトをガチャシミュレータに合わせました。
・立ち絵をタップするとちびキャラを表示できる機能を追加。
・PC,スマートフォンでのブラウザ表示の最適化。
・ページ読み込み処理を変更。
・名称を「千メモ図鑑」から「リターナー図鑑」に変更。

2014.04.24 - Ver1.1.6
・No.1008のモーダルウィンドウ内のテキストが誤っていたのを修正。(最終Noの処理部分を修正)

2014.04.04 - Ver1.1.5
・helpページのキャッシュ処理の調整。PCでの表示幅の調整。

2014.03.28 - Ver1.1
・内部処理を一部変更。
・CV(声優)を表示するようにした。

2014.03.01 - Ver1.0
・リリース版を公開。

- 使い方 -
アイコンをタップすると、そのリターナーの立ち絵と名前、解説が表示されます。左上の"×"をタップすると図鑑画面に戻れます。
また、リターナーの立ち絵をタップすることでちびキャラを表示することができます。
※一部No.が飛んでいる部分は進化段階違い等で使用されるNo.の為、非表示にしています。

- 注意 -
サーバー負荷、通信量節約の為に、立ち絵の表示はアイコンをタップした後に読み込む形式にしております。但し、アイコンはページアクセス時に読み込みますので、LTE,3Gでご利用の方はご注意下さい。。

- 対応端末 -
スマートフォン・PCの各ブラウザに対応していますが、端末によっては表示崩れがあるかもしれません。

- その他 -
ソーシャルボタンを設置していますので、気に入ったらシェアして頂けると幸いです。
お問い合わせ等はTwitterメールにお願いします。


Created by 1000memo.net